Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Keervoorziening Randstadrail 2020, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Sinds de start van Randstadrail in 2006 voor het traject tussen Rotterdam en Den Haag (metrolijn E) is de vraag naar vervoer almaar gestegen. Dit succes heeft ervoor gezorgd dat de vervoerscapaciteit momenteel tegen haar grenzen aanloopt.

Om in de toekomst aan de nog steeds toenemende vraag te kunnen voldoen en de regio Rotterdam - Den Haag bereikbaar te houden, is het noodzakelijk en gewenst de vervoerscapaciteit op metrolijn E te vergroten.

Dit kan echter niet zonder aanpassingen aan de infrastructuur. Het probleem doet zich nu nog voor in het drukste half uur van de ochtendspits – tussen 8.00 uur en 8.30 uur – in de richting van Rotterdam. Maar bij een verdere groei van reizigers en een verbreding van de spits is het te verwachten dat ook op andere momenten in de ochtendspits capaciteitsknelpunten ontstaan. De knelpunten leiden er toe dat fluctuaties in de vraag niet meer goed zijn op te vangen en dat het comfort van de reizigers negatief wordt beïnvloed.

Gegeven de huidige situatie is het niet mogelijk vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen en kan de RET niet meer aan de concessie-eisen voldoen. Vanwege de huidige knelpunten in de vraag en de te verwachten groei in reizigers de komende jaren, ligt er een urgentie om binnen twee jaar infrastructurele maatregelen te hebben getroffen. Uit onderzoek, waarbij de verschillende alternatieven zijn afgewogen, is gebleken dat het realiseren van een keervoorziening tussen de stations Pijnacker-Centrum en Pijnacker-Zuid soelaas biedt.

Extra spoorrails

De keervoorziening bestaat uiteraard uit extra spoorrails met wissels, maar ook uit bijbehorende voorzieningen, zoals portalen, geluidwerende voorzieningen en gelijkrichtstations. Eind 2018 / begin 2019 is onderzocht of de noodzakelijke aanpassingen en de nieuw te realiseren gebouwen (gelijkrichtstations) in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan konden worden gerealiseerd en – zo niet – op welke wijze er dan wel medewerking verleend kon worden. Aangezien onduidelijk was of de aanpassingen mogelijk zijn binnen het geldende bestemmingsplan en of de omgevingsvergunning ten behoeve van het nog te bouwen gelijkrichtstation verleend kon worden met een zogenoemde ‘kruimelontheffing’ (art 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo / Bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor), is besloten een herziening van het bestemmingsplan te maken.

Inzage

Het plan heeft ter inzage gelegen. De stukken staan hieronder digitaal en zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreactie

Tijdens de inzageperiode kon u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.