Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Katwijkerbuurt, perceel Katwijkerlaan 46 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt” dat op 13 juni 2013 is vastgesteld, op 27 november 2014 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het betreft een besluit, dat is genomen naar aanleiding van een opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ((tussen)uitspraak 201308843/1/R4 d.d. 27 augustus 2014). De Afdeling heeft aan de gemeenteraad opgedragen een door de Afdeling geconstateerd gebrek te herstellen. Het naar aanleiding hiervan genomen raadsbesluit ziet op een nadere motivering ten aanzien van de verplaatsing van een hobbykas op het perceel Katwijkerlaan 46 en daarbij een aanscherping van de Regels (artikelen 5.2 en artikel 5.4) ten aanzien van het gebruik van deze kas, teneinde op deze wijze de belangen van de omgeving te waarborgen.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan zijn hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.