Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Katwijkerbuurt (geldend)

Het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt” beslaat globaal de bebouwingslinten (woon- en bedrijfsbebouwing) van de Katwijkerlaan, de Keulseweg en een deel van Reesloot. Het Berkelse Lint maakt hiervan geen deel meer uit.

Aan de noord- en oostzijde wordt het plangebied begrensd door het stedelijk gebied van de gemeente Zoetermeer. Aan de zuidzijde vormt de Groenzone Berkel-Pijnacker de grens en aan de westzijde grenzen het bedrijventerrein Boezem Oost en het Balijbos.

Hogere grenswaarden

Voor dit bestemmingplan is ook een hogere grenswaarde vastgesteld.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige compensatie woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder zijn te verwachten vanwege de Katwijkerlaan.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.
Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de bouwaanvragen voor de compensatie woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal tevens door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het besluit heeft ter inzage gelegen en eenieder heeft beroep in kunnen dienen.