Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit de percelen grenzend aan de Keulseweg en de Berkelseweg. Het bestemmingsplangebied “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint” wordt begrensd aan de noordzijde door de Katwijkervaart. Aan de oostzijde door de Berkelseweg. Aan de zuidzijde door de N470. En aan de westzijde door de agrarische gronden ten zuiden van de Keulseweg.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is tweeledig. Het bestemmingplan is enerzijds opgesteld om ook voor dit deel van de Katwijkerbuurt te beschikken over een actuele bestemmingsplanregeling. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid tot herontwikkeling van enkele locaties aan de Berkelseweg en de Keulseweg in het kader van de Ruimte voor ruimteregeling.

De wijzigingen bij de vaststelling hebben voor wat betreft de juridische regeling, betrekking op voorwaarden die worden gesteld aan het aanleggen van een parkeerterrein in het plangebied, alsmede voorwaarden bij het plaatsen van objecten onder een hoogspanningsverbinding.

Hogere grenswaarden geluid

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint”.

Bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de compensatie woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning te zijner tijd aangetoond moeten worden dat de geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (48 dB) en dat er sprake is van tenminste één geluidsluwe gevel.