Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jongeren, Burgerjaarverslag 2010

Het hoofdstuk 'Jongeren' gaat voornamelijk over: Leerlingenvervoer, Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

Leerlingenvervoer

Op basis van de verordening leerlingenvervoer kunnen ouders aanspraak maken op een vergoeding van de vervoerskosten van hun kinderen van en naar school. Dit is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Vaak moeten ouders gedeeltelijk bijdragen in de kosten. Het leerlingenvervoer heeft betrekking op leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voor het schooljaar 2010 – 2011 maken 217 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer. Hoewel voor dit schooljaar een toename was verwacht, onder andere omdat meer leerlingen naar het speciale onderwijs gaan, zien we toch een lichte daling ten opzichte van 2009 – 2010. In dat schooljaar maakten 224 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer.

Leerplicht

Volgens de Leerplichtwet volgt iedereen in Nederland van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag een schoolopleiding. De controle op de leerplicht in het schooljaar 2009 – 2010 levert het volgende beeld op:

Absoluut verzuim

Als ons niet bekend is of een leerling staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, spreken we van (vermoedelijk) absoluut verzuim. We verzoeken dan ouders om informatie over de leerplicht van hun kinderen te geven. Dit gebeurde in 9 gevallen.

Relatief verzuim

We spreken van relatief verzuim als een leerling zonder geldige reden niet naar school gaat. Ook het missen van steeds een paar lesuren en veelvuldig te laat komen valt daaronder. Scholen horen relatief verzuim te melden wanneer dat langer duurt dan 3 aaneengesloten dagen of wanneer het 1/8 van de lestijd beslaat, in een periode van vier weken. Zowel de ouders/verzorgers als de leerling die verzuimt (mits ouder dan 12 jaar) zijn op dit verzuim aan te spreken. In 2010 ontvingen we 229 meldingen (198 in 2009) van relatief verzuim; 200 uit het voortgezet onderwijs en 29 uit het basisonderwijs. Over één leerling kunnen meerdere meldingen binnenkomen. De 200 verzuimmeldingen uit het voortgezet onderwijs gaan over 115 leerlingen. Verzuim kan meerdere oorzaken hebben. Zoals de gezinssituatie, ziekte, spijbelen en gedragsproblematiek. In 11 gevallen is voor verwijtbaar relatief verzuim proces verbaal opgemaakt.

Luxe verzuim

Luxe verzuim is door ouders veroorzaakte afwezigheid doordat de leerplichtige, zonder toestemming van de directeur van de school of leerplichtambtenaar, buiten de schoolvakanties op vakantie gaat. In 2010 is 58 maal luxe verzuim gemeld. Een stijging van 40 gevallen ten opzichte van 2009. Voor verwijtbaar luxe verzuim zijn 5 processen verbaal opgemaakt.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Via de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) investeren we in de aanpak van het vroegtijdig schoolverlaten voor de doelgroep 18 tot 23 jaar. Het doel van de RMC is:

  • realisatie van een sluitende melding en registratie van voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar, die de school verlaten zonder een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau;
  • zorgdragen voor doorverwijzing en herplaatsing van voortijdige schoolverlaters met de mogelijkheid begeleiding te krijgen van een RMC-casemanager;
  • samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren.

In het jaarverslag leerplicht & RMC geven we een gedetailleerde verantwoording van de RMC-resultaten.