Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inzage en reactiemogelijkheden

Bij de informatiebalie van het gemeentekantoor Pijnacker liggen ter inzage: bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, projectbesluiten en vrijstellings- of ontheffingsverzoeken van bestemmingsplannen.

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk een inspraakreactie of zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Na deze termijn neemt het college een besluit over de aanvraag en wordt u hierover geïnformeerd. Tegelijk met het indienen van uw inspraakreactie, zienswijze of bezwaar kunt u het gemeentebestuur vragen uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Inspraakreactie

Een inspraakreactie kunt u geven, wanneer nog niet vast staat of het college een bepaald besluit gaat nemen of niet. U kunt meedenken over een bepaald plan en met uw inspraakreactie aangeven waar het college naar uw mening rekening mee moet houden. Alle inspraakreacties wegen mee bij de besluitvorming. Het college kan besluiten het plan uit te voeren zoals het is ingediend of besluiten het plan aan te (laten) passen. In sommige gevallen is geen sprake van een inspraaktermijn. Welke plannen wel of niet voor inspraak in aanmerking komen, ligt vast in de wet.

Zienswijze

Na de eventuele inspraakperiode kunt u een zienswijze indienen. Er is dan sprake van een voorgenomen besluit. Dit staat vermeld bij de publicatie in de gemeenteberichten. Met een zienswijze geeft u argumenten vóór of tegen het voorgenomen besluit. Het college neemt vervolgens een besluit.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u daartegen in veel gevallen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken schriftelijk indienen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen: college, burgemeester of gemeenteraad. Deze termijn gaat in een dag nadat het besluit aan de indiener is bekendgemaakt. U wordt verzocht op uw brief Bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaar betekent niet dat een besluit niet mag worden uitgevoerd. Wilt u uitvoering van het besluit voorkomen, dan moet u de rechter vragen het besluit te schorsen. Dit kan met een voorlopige voorziening.

Voorlopige voorziening

Met een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat een besluit tijdelijk niet wordt uitgevoerd. Een verzoek voor een voorlopige voorziening dient u in bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank in Den Haag.

Er gelden wel twee voorwaarden voor het indienen van een dergelijk verzoek:

  • U heeft al een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
  • Er is sprake van grote spoed, gelet op de betrokken belangen.

Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 070 - 381 31 31.