Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Impressie themabijeenkomst windenergie

Op 5 maart 2013 organiseerde de gemeente een drukbezochte themabijeenkomst over windenergie. Een bijeenkomst met presentaties en goede discussie over het onderwerp.

Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van de feiten rond windenergie en de opvattingen hierover die in de gemeente leven.

Locatieonderzoek

Tijdens de bijeenkomst presenteerde de gemeente het ‘locatieonderzoek windenergie’ en waren er presentaties over windenergie. De heer Jansen van het Kritisch Platform Windenergie vertelde zijn visie over de beperkingen van windenergie. De heer Van Bussel, hoogleraar aan de TU Delft, vertelde zijn visie rond windenergie en windmolens aan de hand van deskundigenonderzoeken.

Discussie

Na de pauze was er gelegenheid voor discussie met een forum *) met deskundigen en betrokkenen en aanwezigen in de zaal. Naar aanleiding van de presentaties, maar ook op basis van antwoorden op een aantal enquêtevragen die in de zaal waren beantwoord. Zo vond bijvoorbeeld 48% van alle aanwezigen dat er in onze gemeente ruimte is voor windenergie (52% was het hier niet mee eens). Meningen in het forum gingen over een weer. Ook onderling in de zaal was er volop discussie.

Mensen in een zaal tijdens een bijeenkomst over windenergie

Onderwerpen die aan bod kwamen: landschap en vogels, waarde van woningen, het door participatie delen van de lusten en de lasten, het waarom van windenergie voor ondernemers, criteria waaraan een locatie voor windmolens zouden moeten voldoen.

Staatsbosbeheer gaf vanuit de zaal aan dat deze organisatie beduidend minder geld heeft voor het onderhoud van al haar natuurgebieden, waar onder de Balij. Deze organisatie wil bekostiging van haar gebieden in Nederland met windmolens mogelijk maken als daar draagvlak voor is. Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden langs de A12.

Locatie N470

Over de locatie aan de N470, een van de locaties uit het onderzoek waar eerder (in de lokale pers) al veel aandacht voor was, werd wisselend gedacht. Wel kwamen de argumenten voor of tegen de locatie kwamen goed aan bod. Vanuit de zaal werd geopperd dat de lusten van deze locatie door de mogelijkheid van participatie met inwoners kunnen worden gedeeld. De heer Holwerda benadrukte dat de petitie tegen de windenergie die door de wethouder in ontvangst is genomen, door 1400 personen is ondertekend en dat daarmee helder is dat de inwoners windmolens niet willen.

Opvallend was dat over natuurwaarden minder discussie was. De gespreksleider heeft na afloop gevraagd of er belangstellendenzijn die door bijeenkomst van gedachten zijn veranderd. Dit bleek niet het geval, maar wel bleek dat er veel nieuwe informatie naar voren is gekomen.

Afsluiting

Met een woord van dank aan de aanwezigen voor de goede discussie, de sprekers en de forumleden sloot wethouder Jaap van Staalduine de bijeenkomst. De input van deze avond wordt meegenomen bij het maken van afwegingen en keuzes voor de ruimtelijke structuurvisie, waarin windenergie ook een onderwerp is. Bij de behandeling van de structuurvisie later dit jaar neemt de raad uiteindelijk een besluit over windenergie in de gemeente.

*) forumleden: dhr. Broekharst (Productschap Tuinbouw / Innovatieprogramma Kas als energiebron), dhr. De Zoeten (deskundige over energietransitie en milieu-effectrapportage ), dhr. Holwerda (Platform ‘Duurzaam kan zoveel beter’ en petitie) en dhr. Merkus van het Milieuplatform.