Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoogseweg, wijzigingsplan vastgesteld (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 6 november 2018 het "Wijzigingsplan Hoogseweg" heeft vastgesteld.

Verbeteren ontsluiting

De gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zijn voornemens om de Hoogseweg, voornamelijk gelegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, te verlengen en aan te sluiten op het Kleihoogt in Lansingerland. Hiermee ontstaat in combinatie met de aan te leggen Oostelijke Randweg Pijnacker een betere ontsluiting voor het glastuinbouwgebied en de fietsverbinding tussen de kernen Zoetermeer en Pijnacker.

De voorliggende aanpassing van een deel van de Hoogseweg, gelegen op het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, maakt deel uit van deze ontwikkeling.
De aanpassing van dit weggedeelte past niet geheel binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor deze wijziging noodzakelijk is. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Oostland-Pijnacker’.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kon beroep worden ingesteld.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.