Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoogseweg verlenging, besluit hogere grenswaarden (in procedure)

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het wijzigingsplan Hoogseweg.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van één woning een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten is vanwege de Hoogseweg. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Er worden bronmaatregelen (stil asfalt) getroffen om de geluidsbelasting te verlagen. De voorkeursgrenswaarde wordt nog steeds overschreden. Er is geen overschrijding van de maximale ontheffingswaarde.

Door middel van een bouwakoestisch onderzoek zal moeten worden aangetoond of de opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB in verblijfsruimten vanwege wegverkeerslawaai te garanderen. Zo niet dan worden door initiatiefnemer maatregelen onderzocht en getroffen om het vereiste binnenniveau te halen.

Beroep

Beroep kon worden ingediend.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.