Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hogeveenseweg 47, Ontwerpbesluit hogere grenswaarden ontwerpwijzigingsplan (ter inzage)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan Hogeveenseweg 47 te Nootdorp.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de toekomstige woning een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten is vanwege de Hofweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde ge-luidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwe-gende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woning waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnen-waarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. De stukken zijn hieronder ook digitaal beschikbaar.

Bezwaar indienen

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen (schriftelijk of - na afspraak – mondeling) bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Schriftelijke bezwaarschriften richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Het is ook mogelijk digitaal een bezwaarschrift in te dienen door het formulier zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Hogeveenseweg 47 Nootdorp in te vullen.

Voor het indienen van een mondeling bezwaar kunt u voor een afspraak contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch via het telefoonnummer 14 015. Het bezwaarschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het bezwaar en het ontwerpbesluit waarop het bezwaar betrekking heeft.

Wanneer geen sprake is van ingebrachte bezwaarschriften, zal het ontwerpbesluit ongewijzigd worden omgezet in een definitief besluit.