Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hogeveenseweg 47, Ontwerpbesluit hogere grenswaarden ontwerpwijzigingsplan (in procedure)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan Hogeveenseweg 47 te Nootdorp.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de toekomstige woning een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten is vanwege de Hofweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde ge-luidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwe-gende bezwaren van financiƫle, stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woning waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnen-waarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen. De stukken zijn hieronder ook digitaal beschikbaar.

Bezwaar

Belanghebbenden konden een bezwaarschrift indienen.

Wanneer geen sprake is van ingebrachte bezwaarschriften, zal het ontwerpbesluit ongewijzigd worden omgezet in een definitief besluit.