Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hogeveenseweg 47, Besluit hogere grenswaarden wijzigingsplan (ter inzage)

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het wijzigingsplan Hogeveenseweg 47 te Nootdorp.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de toekomstige woning een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten is vanwege de Hofweg. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Inzage

Het besluit ligt – gelijktijdig met het wijzigingsplan Hogeveenseweg 47 te Nootdorp - met de bijbehorende stukken vanaf 22 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het besluit hogere grenswaarde is hieronder digitaal beschikbaar. Het besluit hogere grenswaarde fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk.
Wie het besluit niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het besluit toegestuurd.

Beroep instellen

Binnen zes weken na de begindatum van de ter inzage legging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.