Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Het Gildehof Nootdorp, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Op 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Het Gildehof, Noot-dorp’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 30 november 2017 heeft dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Het nieuwe bestemmingsplan is opgesteld voor de locatie waar tot enige tijd geleden het bedrijf Arctic gevestigd was en waar thans nog het bedrijf Aweta gevestigd is. Beide bedrijven worden in relatie tot deze locatie meestal in één adem genoemd. Arctic was een bedrijf dat diepvriesproducten op- en oversloeg. Aweta is een machinefabriek die machines maakt ten behoeve van teelt- en oogstsystemen in de land- en tuinbouw.

Reeds langere tijd ligt het in de bedoeling van de gemeente de bedrijfsactiviteiten op deze locatie te laten beëindigen en de locatie te transformeren naar een nieuw woongebied met bijbehorende (openbare) voorzie-ningen. In het bestemmingsplan ‘Hout’ uit 1998 was daarvoor al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Die bevoegdheid is in opvolgende bestemmingsplannen telkens bestendigd.

Het plangebied ligt ten zuiden van het Oosteinde en ten westen van de Kruisweg tegen de woonwijk Achter het Raadhuis / Hogeveen-Zuid aan.

Inzage

Het plan kan hieronder en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Ook het Ontwerp Besluit Hogere grenswaarden Het Gildehof is in procedure.