Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Het Gildehof Nootdorp, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Gildehof, Nootdorp’ vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan is opgesteld voor de locatie waar tot enige tijd geleden het bedrijf Arctic gevestigd was en waar thans nog het bedrijf Aweta gevestigd is. Beide bedrijven worden in relatie tot deze locatie meestal in één adem genoemd. Arctic was een bedrijf dat diepvriesproducten op- en oversloeg. Aweta is een machinefabriek die machines maakt ten behoeve van teelt- en oogstsystemen in de land- en tuinbouw.

Reeds langere tijd ligt het in de bedoeling van de gemeente de bedrijfsactiviteiten op deze locatie te laten beëindigen en de locatie te transformeren naar een nieuw woongebied met bijbehorende (openbare) voorzieningen. In het bestemmingsplan ‘Hout’ uit 1998 was daarvoor al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Die bevoegdheid is in opvolgende bestemmingsplannen telkens bestendigd.

Het plangebied ligt ten zuiden van het Oosteinde en ten westen van de Kruisweg tegen de woonwijk Achter het Raadhuis / Hogeveen-Zuid aan.

Inzage

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Gildehof Nootdorp.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.