Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Het Gildehof Nootdorp, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 20 december 2018 het bestemmingsplan ‘Het Gildehof, Nootdorp’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan is opgesteld voor de locatie waar tot enige tijd geleden het bedrijf Arctic gevestigd was en waar thans nog het bedrijf Aweta gevestigd is. Beide bedrijven worden in relatie tot deze locatie meestal in één adem genoemd. Arctic was een bedrijf dat diepvriesproducten op- en oversloeg. Aweta is een machinefabriek die machines maakt ten behoeve van teelt- en oogstsystemen in de land- en tuinbouw.

Reeds langere tijd ligt het in de bedoeling van de gemeente de bedrijfsactiviteiten op deze locatie te laten beëindigen en de locatie te transformeren naar een nieuw woongebied met bijbehorende (openbare) voorzieningen. In het bestemmingsplan ‘Hout’ uit 1998 was daarvoor al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Die bevoegdheid is in opvolgende bestemmingsplannen telkens bestendigd.

Het plangebied ligt ten zuiden van het Oosteinde en ten westen van de Kruisweg tegen de woonwijk Achter het Raadhuis / Hogeveen-Zuid aan.