Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hergebruik grond en toepassen bouwstoffen

Wilt u grond hergebruiken als bodem of bouwstoffen of baggerspecie toepassen? Dan moet u voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Bouwstoffen

Grond hergebruiken

Wilt u grond hergebruiken als bodem? Dan moet de kwaliteit van de grond worden vergeleken met de kwaliteit van de bodem waar u het wilt gaan gebruiken. U moet daarom uw voornemen melden en wachten op toestemming.

Melden

Degene die grond gaat toepassen, moet dit ten minste vijf werkdagen van te voren melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Een aanvraag voor het toepassen van grond kan worden ingediend via internet: meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl

Uitgezonderd van meldingsplicht

De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond, met uitzondering van:

  • de toepassing van grond door particulieren;
  • het toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf als de grond afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond wordt toegepast;
  • het toepassen van schone grond in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor het toepassen van schone grond in hoeveelheden vanaf 50 m3 moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

Afhandelen melding

De aangeleverde gegevens over de grond worden bij de gemeente getoetst aan het bodembeheerplan en de bodemkwaliteitskaart. Heeft de gemeente uw aanvraag voor hergebruik van grond goedgekeurd? Dan krijgt u een partij- of afvalstroomnummer. De kwaliteit van de partij grond moet op verzoek altijd kunnen worden aangetoond.

Bouwstoffen en baggerspecie

Bij het toepassen van baggerspecie en bouwstoffen binnen de gemeente moet ook worden voldaan aan toepassingseisen die zijn gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. Voorbeelden van bouwstoffen zijn (gebroken)puin, asfalt, beton, bakstenen, e.d.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hergebruik van grond als bodem en het toepassen van baggerspecie en overige bouwstoffen? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat voor ondernemers.