Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Handhavingsactiviteiten 2010

Jaarlijks stelt de gemeente een integraal handhavingsprogramma vast. In dit programma staan de prioriteiten.

Voor bouwen, milieu en brandveiligheid betreffen het grotendeels wettelijke taken. Voor handhaving in de openbare ruimte is meer ruimte voor eigen keuzes. Deze keuzes worden gemaakt op basis van het handhavingsbeleid van de gemeente. De brandweer houdt toezicht op de brandveiligheid. Ons doel is onze handhavingsactiviteiten zo veel mogelijk te combineren met die van de brandweer. Zo werken we op milieugebied ook samen met het Hoogheemraadschap van Delfland bij controles in de glastuinbouw. Gemeente en Hoogheemraadschap maken afspraken over bedrijven die beide instanties willen bezoeken. Eén handhaver bezoekt het bedrijf namens beide instanties.

Milieu

In 2010 zijn 316 controles Wet milieubeheer uitgevoerd. Deels waren het hercontroles. Dit zijn controles die worden uitgevoerd nadat bij een eerste controle overtredingen zijn geconstateerd. In ongeveer 40 % van de gevallen was een hercontrole nodig. Bij drie bedrijven zijn bij hercontroles nog overtredingen geconstateerd. In twee gevallen is een dwangsom opgelegd om de overtreding te beëindigen.

Er zijn 35 milieuklachten ingediend. Het merendeel hiervan ging over geluidoverlast. Bij geluidklachten zijn metingen noodzakelijk. Aan deze metingen worden meteorologische eisen gesteld. Die veroorzaken dat soms lange tijd gewacht moet worden voordat metingen mogelijk zijn. We informeren klagers wel over de voortgang van het onderzoek.

Bouw

In 2010 zijn minder controles naar aanleiding van een verleende bouwvergunning uitgevoerd, omdat minder bouwvergunningen zijn verleend. Daardoor hadden de handhavers wel meer tijd om overtredingen op te sporen. In zeventig gevallen zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van bouwregelgeving en bestem-mingsplannen. Evenals afgelopen jaren was het bouwen zonder vergunning de meest geconstateerde overtreding. Veertien keer is bestuursrechtelijk opgetreden (bestuursdwang of last onder dwangsom).

Handhavingszaken bouwen en ruimtelijke ordening 2010 2009
Bouwen zonder vergunning 57 43
Bouwen in afwijking van vergunning 2 4
Overtreding bouwverordening 4 1
Overtreding bestemmingsplan 7 5

Openbare ruimte

In 2010 zijn ongeveer 400 meldingen binnengekomen van overtredingen in de openbare ruimte. Een flinke daling ten opzichte van 2009: 932 meldingen. Het betreft vooral parkeeroverlast, maar ook verkeerd aangeboden afval. Hierbij gaat het vooral om naast ondergrondse containers of minicontainers geplaatst afval. Voor beide soorten containers is samen met de afdeling Wijkbeheer een nieuwe aanpak ontwikkeld. Bij ondergrondse containers zorgt Wijkbeheer voor de afvoer van naast de container geplaatst afval. Als degene die het afval geplaatst heeft te achterhalen is, zorgt Handhaving ervoor dat de vervuiler een rekening voor de aparte afvalverwijdering ontvangt. Bij minicontainers waarschuwen medewerkers van Wijkbeheer inwoners eerst. Als na enkele weken nog steeds afval naast de containers wordt aangetroffen, spoort Handhaving de vervuilers op. Ook zij ontvangen een rekening voor de aparte afvalverwijdering. Het aantal verstuurde rekeningen was minder dan in 2009. Voor een deel zal dit het effect zijn van onze aanpak. Bovendien speelt het lagere aantal nieuwbouw woningen een rol.