Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nota Grondbeleid

Het gemeentelijk grondbeleid heeft tot doel de bestuurlijke en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente mogelijk te maken c.q. te faciliteren. In de afgelopen jaren werd dit mogelijk door een bepalend grondbeleid te voeren.

Overgangsfase naar grondbeleid Nieuwe stijl

Voor de komende jaren gaan we een proces in om van een bepalend grondbeleid te veranderen naar een regisserend grondbeleid.
Bepalend grondbeleid voeren we voor het afmaken van de geplande groei van de gemeente voor de grote projecten op gebied van wonen en bedrijven.

Voor nieuwe initiatieven gaan we per situatie bekijken welk type grondbeleid wordt gevoerd en welke rol de gemeente hierin wil nemen. De regisserende rol wordt het vertrekpunt, actief meedoen zonder grondposities in te nemen. Dit is de ambitie voor de komende 4 jaar.

Document