Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenzoom, deelgebied Klapwijkse Knoop e.o., voorontwerbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Groenzoom, deelgebied Klapwijkse Knoop e.o.’, heeft ter inzage gelegen.

Aanleiding en inhoud

Een deel van de Groenzoom rondom de Klapwijkse Knoop heeft nog geen actueel bestemmingsplan. Daarom is voor dit deelgebied een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voorontwerp is de eerste stap naar een nieuw bestemmingsplan ‘Groenzoom, deelgebied Klapwijkse Knoop e.o. Berkel-Pijnacker’. Voor andere delen van de Groenzoom, ook die in Lansingerland, bestaan al nieuwe bestemmingsplannen.

De benamingen in het bestemmingsplan worden afgestemd op de inmiddels wettelijk verplichte standaard voor bestemmingsplannen. Zo wordt bijvoorbeeld de bestemming ‘Recreatie en Natuur’ omgezet naar de bestemming ‘Recreatie’ met de aanduiding ‘natuur’. Alleen de benaming wijzigt, de bouw- en gebruiksmogelijkheden blijven hetzelfde. Daarnaast worden die bestemmingen aangepast, waar de situatie in de afgelopen jaren is veranderd. Zo is op de plek van een voormalig glastuinbouwbedrijf aan de Klapwijkseweg met een glastuinbouw-bestemming, een recreatieve bestemming in de plaats gekomen.

Plangebied

Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs en bestaat uit twee delen:

  • Het zuidelijk deel ligt aan de westkant van de turborotonde Tolhekplein. Het gebied wordt omgrensd door de N470, de Oude Leedeweg en de Bovenmolenweg, de Groenekade en de Klapwijkseweg en de gemeen-tegrens met Lansingerland.
  • Noordelijk deel bestaat uit twee smalle stroken grond noordoostelijk van de turborotonde Tolhekplein, tussen de N470 en de gemeentegrens met Lansingerland.

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn kon u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure is een inloopavond georganiseerd op 20 december 2017.