Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenzoom, deelgebied Klapwijkse Knoop e.o., gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het bestemmingsplan ‘Groenzoom, deelgebied Klapwijkse Knoop e.o.’ is gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. Staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding en inhoud

Een deel van de Groenzoom rondom de Klapwijkse Knoop heeft nog geen actueel bestemmingsplan. Daarom is voor dit deelgebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor andere delen van de Groenzoom, ook die in Lansingerland, bestaan al nieuwe bestemmingsplannen. De benaming van de bestemmingen in het bestemmingsplan wordt afgestemd op de inmiddels wettelijk verplichte standaard voor bestemmingsplannen.

Daarnaast worden die bestemmingen aangepast, waar de situatie in de afgelopen jaren is veranderd. Zo is op de plek van een voormalig glastuinbouwbedrijf aan de Klapwijkseweg met een glastuinbouw-bestemming een recreatieve bestemming in de plaats gekomen. Het plan kent één nieuwe ruimte-voor-ruimteontwikkeling, te weten de bouwmogelijkheid van een woning op het perceel achter Polderweg 14 (ter vervanging van de voormalige bedrijfsbebouwing). De gewijzigde vaststelling betreft onder andere de vastlegging van het onderscheid tussen het begrip paardenfokkerij, zijnde een agrarisch bedrijf, en daarnaast de begrippen manege, paardenhouderij en paardenopfokkerij, zijnde geen agrarische bedrijven.

Plangebied

Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs en bestaat uit twee delen:

  • Het zuidelijk deel ligt aan de westkant van de turborotonde Tolhekplein. Het gebied wordt omgrensd door de N470, de Oude Leedeweg en de Bovenmolenweg, de Groenekade en de Klapwijkseweg en de gemeentegrens met Lansingerland.
  • Noordelijk deel bestaat uit twee smalle stroken grond noordoostelijk van de turborotonde Tolhekplein, tussen de N470 en de gemeentegrens met Lansingerland.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.