Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Standaard tonen-op pagina

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 20 november gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanpassingen

Bij de uitwerking van het Masterplan voor deelgebied 4 van de totaal te ontwikkelen Groenzone, is gebleken dat het ontwerp aangepast moet worden vanwege een aantal ondiep gelegen kabels en leidingen. Deelgebied 4 ligt globaal tussen de N470, het glastuinbouwgebied Oostland-Pijnacker, Bedrijventerrein Boezem-Oost en de Keulseweg in. Na het aanpassen van het ontwerp is gebleken dat er op diverse punten strijdigheden met het nu in werking zijnde bestemmingsplan Groenzone Berkel Pijnacker zijn. Om deze reden is een aparte herziening van het bestemmingsplan opgesteld om het definitieve ontwerp te kunnen uitvoeren.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken.

Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.