Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groene buffer Delfgauw, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 30 maart 2017 de bestemmingsplannen ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’, ‘Verzamelplan 2016/2017’ en ‘Groene buffer Delfgauw’ gewijzigd heeft vastgesteld.

De vastgestelde bestemmingsplannen, de vaststellingsbesluiten en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. De vastgestelde bestemmingsplannen hieronder beschikbaar www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Inhoud en aanleiding

De veertig jaar oude kassen met bedrijfsopstallen op de hoek van de Reginastraat en de Schimmelpenninck van de Oyeweg worden gesloopt. De wens bestaat op deze plaats in de toekomst enkele nieuwe woningen toe te staan. De rest van de gronden krijgt een groene inrichting. Binnen het vigerende bestemmingsplan is deze ontwikkeling niet mogelijk. Dit bestemmingsplan dient om de gewenste ontwikkeling tot een 'Groene Buffer' (met enkele woningen) op het perceel mogelijk te maken.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het desbetreffende ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het desbetreffende bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.