Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Grip op Groen, beleids- en beheerplan openbaar groen 2014-2018

Op 23 januari 2014 is Grip op Groen, beleids- en beheerplan openbaar groen 2014-2018 vastgesteld door de raad. In dit plan staat weergegeven hoe wordt omgegaan met het openbaar groen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Er bestaat onderscheid tussen het dagelijks beheer en onderhoud (schoffelen, snoeien en dergelijke) en de renovatie van het openbaar groen (al of niet na het vervangen van de riolering). Daarnaast biedt het plan zowel financiƫle als uitvoeringstechnische kaders en is het kwaliteitsniveau van het groenbeheer bepaald. Grip op Groen vormt de basis voor alle toekomstige integrale herinrichtings- en nieuwbouwplannen.

Het doel van het groenbeheer is het op een zodanig efficiƫnte manier beheren van het openbaar groen, dat door een duurzame instandhouding de esthetische kwaliteit en de veiligheid van de woonomgeving gewaarborgd blijft.

Planten en begroeiing voor het bestuurscentrum van Pijnacker-Nootdorp

Beheer en onderhoud in de praktijk

De verschillende soorten groen kennen een aantal basisonderhoudswerkzaamheden die in principe voor alle wijken gelijk zijn. De jaarlijks basis-onderhoudswerkzaamheden zijn er op gericht om het openbaar groen duurzaam in stand te houden. Iedere wijk heeft door zijn bouwperiode en specifieke inrichting een andere samenstelling van het groen.

Bomen

Algemeen verzorgend onderhoud bomen:

 • Bomen worden ongeveer 1x per 5 jaar geïnspecteerd, op basis waarvan een snoeiplan wordt opgesteld
 • 7 keer per jaar schoffelen van boomspiegels
 • Controleren van boompalen.
 • 1 keer per 5 jaar snoeien van jonge bomen
 • Snoeien van te laag hangende takken
 • schouw op veiligheid
 • Planten van bomen in de periode december – april

Sierheesters

In jonge en meer representatieve plantenvakken met sierheesters wordt het onkruid intensief bestreden. Bij de oudere beplanting en heestervakken met een meer ecologische functie ligt het accent op het onderhouden van de randen en verwijderen van zwerfvuil.

Algemeen jaarlijks verzorgend onderhoud sierheesters:

 • 7 keer per jaar schoffelen inclusief verzamelen en afvoeren zwerfvuil
 • 1 keer per jaar knippen van hinderlijke overhangende beplanting langs de verharding in juni -juli
 • In de periode december - maart grof snoeien
 • Planten van nieuwe sierheesters in de periode december - april

Bosplantsoen

Bosplantsoen wordt aangeplant in grotere eenheden. Het bosplantsoen heeft een lagere sierwaarde. Het bosplantsoen is veelal te vinden op de overgang van de wijk naar het buitengebied. Bosplantsoen levert, in combinatie met sierheesters, een belangrijke bijdrage aan de aanwezigheid van vogels en kleine zoogdieren.

Algemeen jaarlijks verzorgend onderhoud bosplantsoenen:

 • 3 keer per jaar schoffelen van de randen inclusief verzamelen zwerfvuil
 • In juni/juli knippen van hinderlijke overhangende beplanting
 • Circa 1 keer per 5 jaar grof snoeien en dunnen in de periode december – maart
 • Planten van bosplantsoen in de periode december - april

Hagen

Om de hagen een strak en verzorgd uiterlijk te geven worden deze twee keer per jaar geknipt (geschoren). Hagen worden veel toegepast als afscherming, bijvoorbeeld bij een speelplek om te voorkomen dat kinderen direct de straat op kunnen lopen.

Algemeen jaarlijks verzorgend onderhoud hagen:

 • 2 keer per jaar in strakke vorm snoeien (knippen) in de maanden juni - juli en september - oktober
 • 7 keer per jaar schoffelen inclusief verzamelen van zwerfvuil
 • Planten van hagen in de periode december - april

Grasvegetaties

Er zijn verschillende typen grasvegetaties: gazons, bermen en natuurlijke bermen.

Gazons

Dit zijn grasvelden met een hoge sierwaarde en intensief onderhoud. Het beeld van een gazon is een kort en egaal vlak gemaaid grasveld met strakke afgewerkte kanten.

Algemeen jaarlijks verzorgend onderhoud:

 • Circa 26 keer per jaar maaien en afvoeren van maaisel, gedurende het groeiseizoen

Bermen langs wegen

De bermen langs wegen dienen als uitwijkplaats voor verkeer, de plaatsing van verkeersborden en de afvoer van hemelwater. Door de geringe breedte en het intensieve gebruik als gevolg van o.a. de ligging van kabels en leidingen is de ecologische/natuurlijke waarde zeer beperkt. Het dagelijks beheer en onderhoud is hier op afgestemd.

Algemeen jaarlijks verzorgend onderhoud:

 • 2 keer per jaar maaien door klepelen, het gehakselde maaisel blijft liggen
 • Plaatselijk 2 tot 4 keer per jaar maaien door klepelen bij kruisingen van wegen en onoverzichtelijke verkeerssituaties

Natuurlijke bermen

Het beeld van natuurlijke bermen is ruig en gevarieerd. Het doel van het beheer en onderhoud is vooral gericht op het ontwikkelen van een gevarieerde kruidenvegetatie

Algemeen jaarlijks verzorgend onderhoud:

 • 1 of 2 keer per jaar maaien en afvoeren van maaisel
 • Een deel van de bermen wordt 1 tot 4 keer per jaar begraasd door een trekkende schaapskudde