Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Hogeveenseweg 47 te Nootdorp (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 12 mei 2020 het wijzigingsplan ’Hogeveenseweg 47 te Nootdorp’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 22 mei 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’ voor de bouw van één woning. Daarnaast dienen een aantal bedrijfsopstallen te worden gesloopt.

Beroep instellen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.