Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geschiedenis Nootdorp

Nadat de Graven van Holland toestemming hebben verleend het uitgestrekte veengebied te ontginnen om het geschikt te maken voor landbouw en veeteelt, vestigen zich hier de eerste inwoners.

Paarden ploegen Nootdorp

In officiële geschriften komt de naam Nootdorp voor het eerst voor in 1281. Graaf Floris de Vijfde verpacht een strook grond die loopt van de Vliet tot aan de Noitdorper wech (de huidige Veenweg).

Betekenis

Over de betekenis van het woord Noot zijn de meningen verdeeld. Een verklaring is dat het woord staat voor not, wat opbrengst van de grond en het vee betekent. Dit zou kunnen betekenen dat Nootdorp winst oplevert voor de graven van Holland. Latere verklaringen van het begrip noot gaan in op de turfwinning. In deze betekenis zou Nootdorp met de gewonnen brandstof anderen uit de nood helpen.

Bevolkingsgroei

Door de snelle bevolkingstoename, de verbeterde vervoersverbindingen en snel stijgende economie, is er na de Tweede Wereldoorlog grote behoefte aan woningen. Voor de woningbouw start de gemeente Nootdorp met het opstellen van uitbreidingsplannen. Door de bouw van deze uitbreidingswijken stijgt de bevolking van 2.348 inwoners in 1947 tot circa 7.000 in 1990.

Craeyenburch

Vanaf 1974 is in buurtschap Craeyenburch stichting IPSE gevestigd. Dit is een instituut voor verstandelijk gehandicapten.

Aanpassen dorpskern

Het projectbureau Project Integrale Ontwikkeling Nootdorp (PION) komt in 1995 met een nota waarin staat beschreven wat er op het gebied van wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen en groen, en recreatie moet gebeuren om van het nieuwe Nootdorp een aantrekkelijke leefgemeenschap te maken. Een belangrijk onderdeel van het plan was het aanpassen van de dorpskern.

Naast de bouw van winkelcentrum Parade op de oude drafbaan (2003) en het daarnaast gelegen manifestatieterrein (2005) is ook de bestaande Dorpsstraat herontwikkeld. Veel van de uiteindelijk 40.000 inwoners van de gemeente zullen gebruikmaken van de voorzieningen in en rond het centrum van Nootdorp.

De Windlust

Misschien wel hét gezicht van Nootdorp is molen De Windlust. Deze molen staat langs de Oudeweg. Dit rijksmonument is gebouwd in 1781 op de Hopsteegse toren (tussen de Oostpoort en de Koepoort) in Delft. Vanwege de overgang op stoomkracht, wordt de molen in 1885 verkocht aan een Nootdorpse molenaar. De houten bovenbouw (het achtkant) wordt uit elkaar gehaald, naar Nootdorp vervoerd en daar in 1885 weer in elkaar gezet. Na het overlijden van de molenaar wisselt de molen een aantal keer van eigenaar.

Na de Tweede Wereldoorlog is het steeds moeilijker om met een door de wind aangedreven molen commercieel te werken, daarom draait de molen in 1952 voor het laatst. In de jaren daarna raakt de molen steeds verder in verval. In 1974 koopt de heer De Wolf het molenaarshuis, de molen en de graanschuur. Van begin af aan zet hij zich in om de molen gerestaureerd te krijgen. Door velerlei oorzaken wordt dit een moeilijke operatie. Maar nadat de molen bijna 40 jaar niet meer gedraaid had, wordt de molen in 1989 weer feestelijk in gebruik gesteld. In 1999 wordt de heer Van der Lee eigenaar van de molen.

Meer informatie

Meer over de geschiedenis van Nootdorp is te lezen in het boek de Kroniek van Nootdorp. Ook de Vereniging Noitdorpsche Historien heeft veel kennis over de geschiedenis van het dorp. De vereniging heeft een eigen website: www.noitdorpsche-historien.nl.