Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geluidsbelastingkaart

Op basis van Europese richtlijnen moet de gemeente elke vijf jaar een geluidsbelastingkaart maken. Op zo’n kaart is te zien bij welke woningen en gebouwen in de gemeente sprake is van geluidhinder door weg- of railverkeer en industrielawaai.

De kaart geeft informatie over de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen en scholen), de stiltegebieden en het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan een bepaalde geluidsbelasting van de diverse geluidsbronnen.

Situatie verbeterd ten opzichte van 2011

Als je de situatie vergelijkt met 2011, toen Pijnacker-Nootdorp voor het eerst een kaart moest opstellen, is de situatie verbeterd. Ondanks de groei van het aantal inwoners en woningen en de groei van het verkeer, is het aantal woningen met een geluidsbelasting hoger dan 55 dB Lden nagenoeg gelijk gebleven (-1%). Het aantal woningen met een geluidsbelasting hoger dan 50 dB Lnight is sterk afgenomen (-13%). Dit komt mede door geluidmaatregelen die de gemeente heeft getroffen, zoals isolatie bij woningen, stil asfalt, geluidswallen bij wegen. Ook het aantal (ernstig) geluidgehinderden en slaapverstoorden is sterk afgenomen (-13%).

Actieplan

Op basis van de geluidsbelastingkaart stelt de gemeente komend jaar een actieplan op. In dit actieplan staat wat het geluidbeleid van de gemeente is voor de periode 2018 - 2023 en welke maatregelen de gemeente gaat nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de geluidsbelastingkaarten kunt u terecht bij Simone Buddemeijer via tel. 14 015, s.buddemeyer@pijnacker-nootdorp.nl of bij Joël Sips via 14 015, j.sips@pijnacker-nootdorp.nl