Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gebiedsgericht geluidsbeleid

Op grond van de Wet geluidhinder heeft de gemeente eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Omdat rekening gehouden moet worden met uiteenlopende belangen is het noodzakelijk dat de gemeente daarvoor beleid formuleert.

Het geluidbeleid van Pijnacker-Nootdorp heeft als doel het creƫren, behouden of verbeteren van de goede kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast wordt gestreefd naar het realiseren van een passende geluidskwaliteit voor te onderscheiden gebieden. De gemeenteraad heeft daartoe verschillende geluidsambities vastgelegd voor de centra van de kernen, woongebieden, glastuinbouw, buitengebied, bedrijventerreinen en gebieden langs (spoor)wegen.

Gebiedsgericht geluidsbeleid

Het beleid is beschreven in een nota geluidsbeleid, twee deelnota's en een richtlijn:

Overige bouwlawaai

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) 2012 Pijnacker-Nootdorp is het uitvoeren van luidruchtige (bouw)werkzaamheden verboden, tenzij hiervoor ontheffing door B&W is verleend. In de APV is dit niet verder uitgewerkt.

De Nota bouwlawaai bevat een structurele aanpak voor het behandelen van aanvragen voor ontheffing. De nota bestaat uit een visie, een normstelling en een taakverdeling/procedure afspraken voor afhandeling van aanvragen. Voor het aanvragen van een ontheffing voor deze werkzaamheden kunt u een brief sturen met alle informatie over de werkzaamheden naar de afdeling Frontoffice Publiekszaken. Het behandelen van een volledig ingediende aanvraag duurt 6 weken.