Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet heeft gevolgen voor iedereen. Het is strafbaar om beschermde dieren te doden, vangen of verstoren en om beschermde planten te plukken of uit te steken.

De lijst met beschermde soorten omvat nu bijna alle wilde dieren en planten die van oorsprong in Nederland voorkomen en een groot aantal uitheemse plant- en diersoorten.

U mag dus ook geen nesten verstoren door (kievit)eieren te zoeken of door bomen te kappen in het broedseizoen. En u moet er als wandelaar op toezien dat uw hond geen beschermde dieren vangt. Deze wet geldt sinds 1 april 2002 en is bedoeld om wilde planten (flora) en diersoorten (fauna) in Nederland te behouden, ook als ze niet direct voor de mens mooi of nuttig zijn. Ruim een derde van alle dieren en planten in Nederland wordt bedreigd.

Regels voor jagers

Met de nieuwe Flora- en faunawet is de jachtwet vervallen en zijn de regels voor de jacht strenger geworden. Er mag alleen nog gejaagd mag worden op haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif, maar het jachtseizoen is voor elke soort verschillend.

De provincie kan de jacht toestaan op bepaalde andere diersoorten als er risico is voor de volksgezondheid, de verkeersveiligheid of belangrijke landbouwschade. Schade aan hobbypluimvee valt niet onder ‘belangrijke landbouwschade’ en scharrelkippenboeren moeten dus zelf voor een degelijk hekwerk zorgen. Overtredingen zijn strafbaar onder de Wet op de Economische Delicten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochure Buiten aan het Werk, verkrijgbaar op www.rijksoverheid.nl.