Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

FES Oostland/Groenzone Berkel-Pijnacker (1e fase)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil de economische structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied op de grens tussen Pijnacker en Berkel versterken.

De verschillende onderdelen van het project worden in samenhang opgepakt en zijn gericht op de herstructurering van de glastuinbouw, sanering van verspreid liggend glas, het verbeteren van de ontsluiting, creëren van waterberging en het realiseren van recreatieve en ecologische verbindingen.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven dat het Rijk de ontwikkeling van Oostland (Voorafsche polder en Oude Polder) en Groenzone Berkel-Pijnacker tot een economisch vitaal gebied acht met een hoge landschappelijke kwaliteit van nationaal belang (Nota Ruimte 2007). Kijk op de visiekaart voor het plangebied.

De FES ambitie (Fonds Economische Structuurversterking)

Het bundelen van groenvoorziening, waterberging, herverkaveling en (recreatieve) ontsluiting leidt tot het substantieel verbeteren van het woon- en leefklimaat in de hele omgeving. Niet alleen wordt het tekort aan recreatieve mogelijkheden teruggedrongen en wordt het gebied klimaatbestendig gemaakt met toekomstbestendige waterbergingen, ook wordt er een robuuste groene en recreatieve verbinding gerealiseerd tussen het Groene Hart en Midden-Delfland. Verder kan het oppervlak glastuinbouw worden geoptimaliseerd. De herverkaveling leidt tot milieutechnisch en economisch duurzame bedrijven die hun concurrentiepositie kunnen handhaven of zelfs verbeteren.

Concreet betekent dit:

  • Een vernieuwd duurzaam en hoogwaardig glastuinbouwcluster met een netto areaal van 200 ha (hectare)
  • Een hoogwaardige inrichting en bereikbaarheid van 343 ha groen in de Groenzone
  • Uitbreiding van 50 ha netto glas
  • Sanering van 12 ha verspreid liggend glas
  • Realisatie van 11 ha agro-gerelateerde bedrijvigheid
  • 3 majeure barrières in ecologische en recreatieve verbindingen geslecht
  • Waterberging 50.500 m³

Locatie

Het betreft de Voorafsche polder, de Oude Polder en de Groenzone Berkel-Pijnacker. Het gebied wordt omsloten door de N470, N471, Katwijkerlaan, de bebouwde kom van Pijnacker, Meerweg en Kleihoogt. Bekijk de huidige kaart van het plangebied.

Relaties

Het project maakt deel uit van de Greenport Westland-Oostland en het Randstad Urgent programma Transitie Greenports. Ook is het project een onderdeel van de Hof van Delfland, dat voortkomt uit het Randstad Urgent programma Mooi en Vitaal Delfland. Bekijk het overzicht van gerelateerde projecten en het overzicht van samenwerkingspartners in FES.

Regie bij gemeenten en bedrijfsleven

Wethouder José van Egmond van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de stimulerende kracht achter dit project, samen met burgemeester Ewald van Vliet van Lansingerland en Kees van der Helm, als voorzitter VNO-NCW Zuid Holland en voorzitter Greenport Oostland Zuidplas.

Financiën

In het gebied wordt een investering gedaan van minimaal 590 miljoen door private en publieke partijen. Hier bovenop komt het Nota Ruimte project. Dit vergt een totale publieke investering van 57 miljoen. De rijksoverheid draagt 16,9 miljoen hieraan bij uit het Nota Ruimtebudget. (besluit 24 september).

Na akkoord gemeenteraad (maart 2011) en ondertekening door alle FES partners kan het project worden uitgevoerd. De door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie (16,9 miljoen) wordt dan gefaseerd aan de uitvoeringsorganisaties ter beschikking gesteld.

Wat hieraan vooraf ging:
4 maart 2011: Presentatie aan de pers
4 januari 2011: Presentatie aan gemeenteraad
27 april 2010: brief aan gemeenteraad
18 februari 2010: Vaststelling Masterplan en financiële bijdragen door gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp
10 december 2009: Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan Oostelijke randweg door gemeente Pijnacker-Nootdorp
3 november 2009: Informatiebijeenkomst over stand van zaken te Pijnacker
9 oktober 2009: Toekenning Rijksbijdrage vanuit FES
10 juli 2009: Indiening Businesscase ten behoeve van medefinanciering door het Rijk
17 februari 2009: Ondertekening Intentie-overeenkomst te Gorinchem
16 februari 2009: Informatiebijeenkomst te Berkel en Rodenrijs

Kort samengevat:

Meer informatie

Bent u ondernemer of bewoner van dit glastuinbouwgebied en heeft u vragen? LTO Glaskracht Oostland heeft een vertrouwenspersoon aangesteld waar u met al uw vragen terecht kunt:

Cees van Boxel
tel: 015-2571992, mob: 06-15630011
e-mail: Ceesvanboxel@tiscali.nl