Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Standaard tonen-op pagina

Wat willen we bereiken

Het FES-project beoogt een integrale gebiedsontwikkeling. Door de schaarse ruimte slimmer te gebruiken en verspreid liggende kassen op een paar plekken te concentreren, komt ruimte vrij voor nieuwe natuur en recreatie, waterberging, woningen en duurzame locaties voor de glastuinbouw.

De herverkaveling leidt tot milieutechnisch en economisch duurzame bedrijven die internationaal hun concurrentiepositie kunnen handhaven of verbeteren. Daarnaast worden groene verbindingzones gemaakt, waardoor de recreant in de toekomst zonder barrières fietsend of lopend van het Groene Hart naar Midden-Delfland kan komen.

Laatste nieuws

Waar staan we

In de eerste beleidsmatige fase van het project zijn de plannen opgesteld, is subsidie toegezegd en zijn afspraken vastgelegd over taken, verantwoordelijkheden en financiën. Op 9 september 2011 heeft staatssecretaris Bleker de starthandeling verricht voor de ontwikkelingsfase op weg naar de uitvoering.

De ontwikkeling van het gebied Oostland/Groenzoom komt tot stand in nauwe publieke en private samenwerking. Om de vaart er in te houden pakt de gemeente Pijnacker-Nootdorp alvast op eigen grondgebied haar publieke taken op, zoals het verwerven van gronden voor de Oostelijke randweg, het opstellen van inrichtingseisen voor weg, groen en water in het gebied en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, exploitatieplan en milieu effectrapportage.

In de uitvoeringsfase zullen de private partij(en) zich richten op de gebiedsontsluiting met behulp van de Oostelijke randweg, de groen-blauwe dooradering, waterberging en herstructurering van het glas.

FES fases

Van beleid naar uitvoering

De opgaven voor het gebied zijn verdeeld:

 • Uitvoeringsorganisatie Groenzoom
  • Slechten 3 barrieres in de Groenzoom (Katwijkerlaan, Klapwijkse Knoop, Kleihoogt) en verhogen inrichtingskwaliteit
 • Uitvoeringsorganisatie Katwijkerbuurt
  • Saneren op vrijwillige basis van circa 12 hectare verspreid glas
 • Bedrijfsleven
  • Realiseren groen/blauwe dooradering, recreatieve fietsverbinding, waterberging Voorafsche polder, Oostelijke Randweg en herstructureren glastuinbouwgebied.

Informatie

Heeft u nog vragen?

Bel het FES project secretariaat via tel. 14 015 of mail naar FESoostland@pijnacker-nootdorp.nl. Meer informatie over het FES project vindt u op de pagina over de eerste beleidsmatige fase.

Bent u ondernemer of bewoner van dit glastuinbouwgebied en heeft u vragen? LTO Glaskracht Oostland heeft een vertrouwenspersoon aangesteld waar u met al uw vragen terecht kunt. Cees van Boxel, tel: 015 - 257 1992 of 06 - 156 300 11. E-mail: ceesvanboxel@tiscali.nl.