Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Eerste partiële herziening Keijzershof 2018, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening Keijzershof 2018’ heeft ter inzage gelegen.

Met deze herziening wordt beoogt dat daar waar dat stedenbouwkundig aanvaardbaar is, bouwmogelijkheden in zijerven van zogenaamde hoekpercelen (hoeksituaties) worden toegevoegd. Tevens wordt in deze herziening een ontwikkeling mogelijk gemaakt, te weten het toevoegen van één woning aan de Salamanderweide (voorheen Zuidweg 1). Het oorspronkelijke kavel wordt gesplitst.

Bestemmingsplan

Om de bouwmogelijkheden in hoeksituaties toe te voegen en de ontwikkeling aan de Salamanderweide (voorheen Zuidweg 1) door te kunnen voeren, is een herziening van het bestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’ noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan biedt daar het planologische en juridische kader voor.

Inzage

Dit plan kan hieronder worden ingezien en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn kon u een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan indienen.