Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame Glastuinbouwgebieden, wijzigingsplan Overgauwseweg 32 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 19 mei 2015 het wijzigingsplan “Duurzame Glastuinbouwgebieden, Overgauwseweg 32” heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bedrijfswoning die hoorde bij het glastuinbouwbedrijf aan de Overgauwseweg 32 bewoond wordt als burgerwoning. Het bijbehorende bedrijf is ten behoeve van schaalvergroting aan een naastgelegen bedrijf verkocht. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’.

Inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het wijzigingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen

Tegen het vaststellingsbesluit kon beroep worden ingesteld.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.