Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame glastuinbouwgebieden, bestemmingsplan en Milieueffectrapportage (geldend)

Hier kunt u het ruimtelijk plan Duurzame glastuinbouwgebieden bekijken.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Duurzame Glastuinbouwgebieden” op 24 februari 2011 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder te downloaden en digitaal beschikbaar op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de navolgende glastuinbouwgebieden:

Documenten

Bijlagen

Milieueffectrapport

Het MER is opgesteld in het kader van het voorbereiding zijnde bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden en garandeert dat het milieubelang een volwaardige rol toebedeeld krijgt bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan. Verwezen wordt in dit kader ook naar de bekendmaking en terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Documenten