Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dossier Avalex

De zes gemeenten die samen het bestuur van afvalinzamelingsbedrijf Avalex vormen, grijpen in om Avalex financieel weer ‘in control’ te brengen.

De gemeenten hebben naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de financiële resultaten van 2010 en 2011 vastgesteld dat het bedrijf financieel niet ‘in control’ is. Zie ook het persbericht van 24 april 2012 en het organogram Bestuurstructuur Avalex.

Communicatie naar gemeenteraden

Het Algemeen Bestuur van Avalex heeft de gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten op de hoogte gesteld van het onderzoek door middel van een brief aan de gemeenteraden (d.d. 24-04-2012). Hierin staat onder meer welke conclusies er uit het onderzoek getrokken zijn en welke verbetermaatregelen er uitgewerkt worden. Wethouder Oudhof heeft tevens een voorbereidende brief gestuurd voor de commissie Bestuur van 16 mei 2012.

Positie directie

Het DB beraadt zich verder op de personele gevolgen die hieraan verbonden moeten worden en verwacht vóór 1 juni een zorgvuldig besluit hierover te kunnen nemen. Zie ook de kennisgeving over de positie van de directie van Avalex.

Onderzoeksrapport

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Avalex heeft vernomen dat nieuwssite 'Het Krantje' (Leidschendam-Voorburg) en Telstar in bezit zijn van het vertrouwelijke onderzoeksrapport van Deloitte inzake de financiële situatie bij Avalex. Het rapport bevat gevoelige personele- en bedrijfsinformatie. Het Dagelijks bestuur (DB) en het Algemeen bestuur (AB) van Avalex hechten er om verschillende redenen, waaronder de persoonlijke belangen van betrokkenen, grote waarde aan zeer zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Daarom hebben het DB en AB het betreffende onderzoeksrapport geheim verklaard. Omdat het bestuur in staat moet zijn verantwoording af te leggen aan gemeenteraden heeft het onderzoeksrapport binnen een zeer beperkte kring, nadrukkelijk onder geheimhouding, ter inzage gelegen. Dat 'Het Krantje' nu in bezit lijkt van het rapport beschouwt het DB als erg vervelend voor betrokkenen en zeer bijzonder.

De voorzitter van het DB overlegt met justitionele autoriteiten met het verzoek een onderzoek te starten naar het schenden van de geheimhouding.