Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delftsestraatweg 9, ontwerpwijzigingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Delftsestraatweg 9’ met ingang van vrijrdag 1 meil 2020 gedurende zes weken voor eenieder digitaal in te zien is.

Inzage

De digitale stukken zijn hieronder te bekijken en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Plan

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’ en is bedoeld de bestemming van de woning aan de Delftstestraatweg 9 in Pijnacker om te zetten van een agrarische dienstwoning in een reguliere woonbestemming.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Een digitale reactie kunt u indienen door het formulier zienswijze ontwerpwijzigingsplan Delftsestraatweg 9 in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling RBG, team Ruimte.