Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Groene Wijdte 2018, voorontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerp-bestemmingsplan ‘De Groene Wijdte 2018’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 11 januari 2018 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Aanleiding en inhoud

Het geldende bestemmingsplan dient te worden geactualiseerd. Dit betekent dat de benaming van de be-stemmingen afgestemd wordt op de inmiddels wettelijk verplichte standaard (SVBP). Verder wordt in het plan de meest actuele situatie vastgelegd en worden nieuwe beleidsinzichten meegenomen, bijvoorbeeld invoering van de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie’ en ‘Waarde-Ecologie’. Tot slot is sprake van een flexibilisering van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden.

Plangebied

Het plangebied betreft het sportpark ‘De Groene Wijdte 2018’, zijnde de Sportlaan zelf en de gemeentelijke gronden in gebruik bij de sportverenigingen aan weerszijden hiervan plus het Stanislascollege en sporthal De Viergang. En ook de gemeentelijke gronden direct grenzend aan het sportpark (aan de westzijde van de Sport-laan), te weten het gemeentelijke gronddepot en de gronden in gebruik bij van o.a. Club de Petanque Folatre, de hondenverenigingen, ijsbaan en manege.

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens hieronder worden gedownload en via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Een digitale reactie kunt u indienen door het Formulier inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Groene Wijdte 2018 in te vullen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op woensdag 24 januari 2018 wordt u van 19:30 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.