Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Groene Wijdte 2018, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerp-bestemmingsplan ‘De Groene Wijdte 2018’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Dit voorontwerp heeft ter inzage gelegen.

Aanleiding en inhoud

Het geldende bestemmingsplan dient te worden geactualiseerd. Dit betekent dat de benaming van de be-stemmingen afgestemd wordt op de inmiddels wettelijk verplichte standaard (SVBP). Verder wordt in het plan de meest actuele situatie vastgelegd en worden nieuwe beleidsinzichten meegenomen, bijvoorbeeld invoering van de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie’ en ‘Waarde-Ecologie’. Tot slot is sprake van een flexibilisering van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden.

Plangebied

Het plangebied betreft het sportpark ‘De Groene Wijdte 2018’, zijnde de Sportlaan zelf en de gemeentelijke gronden in gebruik bij de sportverenigingen aan weerszijden hiervan plus het Stanislascollege en sporthal De Viergang. En ook de gemeentelijke gronden direct grenzend aan het sportpark (aan de westzijde van de Sport-laan), te weten het gemeentelijke gronddepot en de gronden in gebruik bij van o.a. Club de Petanque Folatre, de hondenverenigingen, ijsbaan en manege.

Het plan kan hieronder worden gedownload en via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure was een inloopavond georganiseerd op woensdag 24 januari 2018.