Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Groene Wijdte 2018, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groene Wijdte 2018’ met ingang van donderdag 14 juni 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Aanleiding en inhoud

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan dient te worden geactualiseerd. Dit betekent dat de benaming van de bestemmingen afgestemd wordt op de inmiddels wettelijk verplichte standaard (SVBP). Verder wordt in het plan de meest actuele situatie vastgelegd en worden nieuwe beleidsinzichten meegenomen, bijvoorbeeld invoering van de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie’ en ‘Waarde-Ecologie’. Tot slot is sprake van een flexibilisering van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden.

Plangebied

Het plangebied betreft het sportpark ‘De Groene Wijdte 2018’, zijnde de Sportlaan zelf en de gemeentelijke gronden in gebruik bij de sportverenigingen aan weerszijden hiervan plus het Stanislascollege en sporthal De Viergang. En ook de gemeentelijke gronden direct grenzend aan het sportpark (aan de westzijde van de Sportlaan), te weten het gemeentelijke gronddepot en de gronden in gebruik bij van o.a. Club de Petanque Folatre, de hondenverenigingen, ijsbaan en manege.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen. Hiervoor vult u het formulier Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Groene Wijdte 2018 in.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.