Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Groene Wijdte 2018, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groene Wijdte 2018’ heeft met ingang van 14 juni 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Aanleiding en inhoud

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan dient te worden geactualiseerd. Dit betekent dat de benaming van de bestemmingen afgestemd wordt op de inmiddels wettelijk verplichte standaard (SVBP). Verder wordt in het plan de meest actuele situatie vastgelegd en worden nieuwe beleidsinzichten meegenomen, bijvoorbeeld invoering van de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie’ en ‘Waarde-Ecologie’. Tot slot is sprake van een flexibilisering van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden.

Plangebied

Het plangebied betreft het sportpark ‘De Groene Wijdte 2018’, zijnde de Sportlaan zelf en de gemeentelijke gronden in gebruik bij de sportverenigingen aan weerszijden hiervan plus het Stanislascollege en sporthal De Viergang. En ook de gemeentelijke gronden direct grenzend aan het sportpark (aan de westzijde van de Sportlaan), te weten het gemeentelijke gronddepot en de gronden in gebruik bij van o.a. Club de Petanque Folatre, de hondenverenigingen, ijsbaan en manege.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.