Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Groene Wijdte 2018, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 18 oktober jl. het bestemmingsplan ‘De Groene Wijdte 2018’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. Staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit betekent dat de benaming van de bestemmingen afgestemd wordt op de inmiddels wettelijk verplichte standaard (SVBP). Verder wordt in het plan de meest actuele situatie vastgelegd en worden nieuwe beleidsinzichten meegenomen, bijvoorbeeld invoering van de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie’ en ‘Waarde-Ecologie’. Tot slot is sprake van een flexibilisering van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. De wijzigingen ten opzicht van het ontwerp betreft o.a. de watercompensatie.

Plangebied

Het plangebied omvat het sportpark ‘De Groene Wijdte 2018’, zijnde de Sportlaan zelf en de gemeentelijke gronden in gebruik bij de sportverenigingen aan weerszijden hiervan plus het Stanislascollege en sporthal De Viergang. En ook de gemeentelijke gronden direct grenzend aan het sportpark (aan de westzijde van de Sport-laan), te weten het gemeentelijke gronddepot en de gronden in gebruik bij van o.a. Club de Petanque Folatre, de hondenverenigingen, ijsbaan en manege.