Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Drie Ster, ontwerpwijzigingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘De Drie Ster’ met ingang van 28 november 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Bestemming

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd een deel van de betreffende percelen aan de Stoomweg 17/19 te Nootdorp te wijzigen. Het wijzigingsplan heeft tot doel de bestemming ‘Bedrijventerrein’ te wijzigen naar de bestemming ‘Water’ en de vigerende bestemming ‘Water’ te wijzigen naar ‘Bedrijventerrein’ (zie verbeelding voor het exacte plangebied). Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen. Dit doet u door het Formulier zienswijze ontwerpwijzigingsplan De Drie Ster in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via doorkiesnummer 015-3626315.