Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Cortlantse Tuyn (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 15 december 2015 het wijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn te Nootdorp’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde uitwerkingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Aan de Kortelandseweg tegenover nummer 6, ligt een perceel dat als ontwikkeling is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’ en het bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’. In het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, met toepassing daarvan kunnen er op het perceel maximaal 12 woningen worden gebouwd. Het wijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn’ voorziet in de mogelijkheid om 6 vrijstaande woningen te realiseren.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.