Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Ondernemers voelen de gevolgen van het coronavirus. De ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen als gevolg van de Corona-uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel ondernemers maken zich zorgen. De gemeente kan ondernemers helpen met kennis en advies.

Onderstaand overzicht passen we steeds aan met de laatste stand van zaken.

Betalingsregeling gemeentelijke heffingen

Bent u ondernemer in Pijnacker-Nootdorp en wordt u getroffen door de landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus? Dan kunt u voor de gemeentelijke heffingen een aanvraag doen voor een betalingsregeling op maat of uitstel van betaling. Stuur hiervoor een e-mail naar het team belastingen via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Terug naar boven

KvK Coronaloket

Op de website van de Kamer van Koophandel (KvK) vindt u een overzicht van alle regelingen. De KvK heeft ook een telefonisch coronaloket geopend. Hier kunt u terecht met vragen.

Terug naar boven

Economische maatregelen kabinet

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Onderstaande infographic geeft het noodpakket weer. Meer informatie over de maatregelen leest u op www.rijksoverheid.nl

Terug naar boven
Poster met uitleg economische maatregelen corona voor ondernemers

Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de regeling Werktijdverkorting.
Ondernemers die een omzet verlies van minimaal 20% verwachten kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, zodat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Dit is een belangrijke vereiste wanneer u gebruik maakt van deze regeling. Daarnaast is het niet toegestaan om tijdens de subsidieperiode personeel te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.
Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar boven

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo)

Deze tijdelijke regeling is een aanvullende regeling op de Bbz-regeling en is gericht op zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Voor een periode van drie maanden kunt u, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor uw levensonderhoud. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Dit hoeft u niet terug te betalen. Heeft u liquiditeitsproblemen, dan kunt u deze regeling ook gebruiken in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een verlaagd rentepercentage). Voor beiden geldt dat u in Nederland woonachtig bent en uw bedrijf in Nederland gevestigd is. Daarnaast moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Tot slot moet u als zelfstandige bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel - voordat deze regeling is aangekondigd - (dus voor 17 maart 2020). Meer over deze regeling leest u op de website van de Rijksoverheid.

Bent u inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wilt u gebruikmaken van deze regeling? Kijk dan eerst op de productpagina Bbz.
Een aanvraag kunt u indienen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam Tel. 010-498 4777 / e-mail rbz.wi@rotterdam.nl.

Let op: Als zzp’er kunt u ook gebruikmaken van de BMKKB-regeling. Zie hiervoor de informatie onder Verruiming BMKB-regeling.

Terug naar boven

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarbij sprake is van belastingrente. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan.

Terug naar boven

Noodloket voor ondernemers

Bij het noodloket kunnen ondernemers terecht voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift. Deze regeling is gericht op ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en hun omzet in zijn geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het is een noodvoorziening bovenop de overige maatregelen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en organisaties die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken als gevolg van de 1,5 meter afstandseis. Eis daarbij is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming betreft een eenmalig vastgesteld bedrag van € 4000,- voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), www.rvo.nl. U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen.

Terug naar boven

Verruiming BMKB-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Deze regeling is verruimd. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Ondernemers kunnen zich nu al melden bij hun kredietverstrekker.

Terug naar boven

WOZ en Opslag duurzame energie (ODE)

De Rijksoverheid heeft vooralsnog aangegeven dat de eerder door verschillende glastuinbouwgemeentes aangegeven mogelijkheden tot aangepaste WOZ-objectafbakening in relatie tot de ODE belastingen niet kunnen. Wij blijven de mogelijkheden op dit gebied onderzoeken en zullen eventuele nieuwe ontwikkelingen communiceren.

Terug naar boven

Nuttige links