Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Pijnacker (in voorbereiding)

Pijnacker-Nootdorp is bezig met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Pijnacker. Het gebied Centrum Pijnacker bestaat uit het winkelcentrum en de straten daar omheen, zoals de Stationsstraat, het Emmapark en de Oostlaan.

Met input van bewoners en ondernemers willen we een blijvend actueel plan maken. Dat plan moet ruimte bieden voor ondernemers om initiatieven te nemen en voor bewoners om zich thuis te (blijven) voelen in het centrum.

Welke stappen zijn al genomen?

Het nieuwe plan is in voorbereiding. Hieronder ziet u welke stappen er al zijn genomen.

Inventariseren wensen en ideeën

Wensen en ideeën van bewoners en ondernemers zijn vooraf gepeild via een enquête. Ook is een inventarisatiekaart van het gebied voorgelegd. Deze kaart geeft een overzicht van alle bebouwing en het gebruik van gebouwen en gronden, zoals op dat moment bekend bij de gemeente.

Visieverkenning

Op basis van al deze input is een visieverkenning van het gebied gemaakt. De visieverkenning is een visie op toekomst van het centrum en schetst de kaders. Op basis van deze kaders wordt het bestemmingsplan gemaakt.
Bewoners van het centrum, ondernemers en inwoners van Pijnacker-Nootdorp konden tot februari 2016 reageren op de visieverkenning. Alle reacties hierop worden meegenomen bij het maken van het bestemmingsplan.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan vastleggen

Voordat het bestemmingsplan kon worden gemaakt, bleek het noodzakelijk om eerst de uitgangspunten voor het bestemmingsplan vast te leggen. Dit heeft de gemeenteraad op 29 september 2016 gedaan. De twee belangrijkste punten uit het bestemmingsplan zijn: minder ruimte voor detailhandel en meer mogelijkheden voor horeca.
De nota van uitgangspunten en alle bijbehorende stukken vindt u op de raadsinformatiepagina van de vergadering van 29 september, onder agendapunt 4b.

Wat gaat er nog gebeuren?

Er moet nog een hoop gebeuren voordat het bestemmingsplan er zal zijn. Als eerste komt er een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst begin 2017

Een bestemmingsplan is juridisch bindend en kan voor eigenaren van panden van grote invloed zijn. Tijdens een inloopbijeenkomst geven we ondernemers en inwoners graag toelichting op een concept van het nieuwe bestemmingsplan en wat dit voor u als eigenaar, bewoner of ondernemer betekent. Deze inloopbijeenkomst vindt naar verwachting plaats begin 2017.

Verdere procedure bestemmingsplan

Na de inloopbijeenkomst bespreekt de gemeenteraad het ontwerp van het bestemmingsplan, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017. Als de gemeenteraad daarmee instemt, komt het ontwerpbestemmingsplan daarna gedurende zes weken ter inzage te liggen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over alle ingediende reacties op het ontwerpbestemmingsplan en stelt het bestemmingsplan – al dan niet gewijzigd – vast.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Backoffice Publiekszaken via telefoonnummer 14015.