Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Pijnacker 2018, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’ met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

De stukken liggen bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder te downloaden en via www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken. Het bestemmingsplan betreft het centrum van Pijnacker en directe omgeving. De exacte begrenzing staat weergegeven op de verbeelding (plankaart) van het bestemmingsplan.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan Centrum Pijnacker 2018.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via telefoonnummer 015-3626635.