Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Pijnacker 2018, ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (ter inzage)

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de bij recht mogelijke nieuwe woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege het verkeer op de Nootdorpseweg, de Europalaan, de Westlaan en de Oostlaan. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt derhalve niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de eventuele nieuwe woningen zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek, in opdracht van de initiatiefnemer, aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB in verblijfsgebieden te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning bouwen te zijner tijd aangetoond moeten worden dat de geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (48 dB) en dat er sprake is van tenminste één geluidsluwe gevel.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’ – met de bijbehorende stukken vanaf 15 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 te Pijnacker en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en – na afspraak – mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B. Muijzer-van Osch, tel. 14015. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Een digitale zienswijze kunt u indienen via het formulier zienswijze hogere grenswaarde Centrum Pijnacker 2018.