Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Pijnacker 2018, ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (in procedure)

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de bij recht mogelijke nieuwe woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege het verkeer op de Nootdorpseweg, de Europalaan, de Westlaan en de Oostlaan. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt derhalve niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de eventuele nieuwe woningen zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek, in opdracht van de initiatiefnemer, aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB in verblijfsgebieden te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning bouwen te zijner tijd aangetoond moeten worden dat de geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (48 dB) en dat er sprake is van tenminste één geluidsluwe gevel.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit heeft – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’ – ter inzage gelegen. De stukken vindt u hieronder of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Gedurende deze termijn kon een ieder zijn zienswijze bekend maken.