Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Pijnacker 2018, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 27 september j.l. het bestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Inhoud en plangebied

Het bestemmingsplan geeft een nieuwe regeling voor het centrum gebied van Pijnacker. Daarin wordt enerzijds concentratie van detailhandel voorgestaan en anderzijds gebruiksmogelijkheden verruimd. Het plangebied omvat het gehele centrum aan weerszijden van de Oostlaan en Westlaan en van de Stationsstraat. Aan de westzijde vormt de Europalaan/Nootdorpseweg de grens en aan de oostzijde de RandstadRail-verbinding Den Haag-Rotterdam. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding van het bestemmingsplan.

Wilt u weten wat de gemeente met de ingediende zienswijzen heeft gedaan? Lees dat is onderstaand document.