Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Pijnacker 2018 bestemmingsplan, Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wgh (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten hogere grenswaarden ingevolge de Wet Geluidhinder vast te stellen voor eventueel te realiseren nieuwe woningen in het centrum van Pijnacker. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de bij recht mogelijke nieuwe woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege het verkeer op de Nootdorpseweg, de Europalaan, de Westlaan en de Oostlaan. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt derhalve niet overschreden. Eerder al heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen en konden daarop zienswijzen ingediend worden. Het college heeft nu een definitief besluit genomen.

Toelichting

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen als gevolg van wegverkeerslawaai niet hoger zijn dan 48 dB. Deze waarden worden ook wel aangeduid als zogenaamde voorkeursgrenswaarden. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, hogere waarden toestaan dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij nieuwe woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Conclusie van het akoestisch onderzoek is dat de voorkeursgrenswaarde bij een aantal nieuwe woningen wordt overschreden, maar de maximaal toegestane geluidsbelasting niet te boven gaat. Deze hogere geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces, waarbij ook de mogelijke maatregelen worden aangegeven om de geluidbelasting op de gevels van de verschillende woningen terug te brengen. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek. Deze documenten hebben in het kader van de voorbereiding van het besluit ter inzage gelegen. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het definitieve besluit ongewijzigd vastgesteld.

Inzage en beroep

Met ingang van 30 augustus 2018 ligt het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tegen dit besluit staat gedurende zes weken beroep open voor degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift richt u aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan; de vergunning wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.