Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgemeester Merkusstraat Delfgauw, wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 25 juni 2018 het "Wijzigingsplan Burgemeester Merkusstraat, Delfgauw" gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “Historische kern Delfgauw”, en betreft een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de oprichting van 7 woningen in het plangebied (bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer-Verblijfsgebied’, ‘Water’ en ‘Groen’)

Plangebied

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 5 juli 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het wijzigingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Tegen betaling van de kostprijs kunt u een analoog exemplaar van het plan krijgen.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan met ingang van 5 juli 2018 gedurende een periode van zes weken door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.